صفحه نخست  سیستم جامع سندپرداز (S-IS)

سیستم جامع سندپرداز (S-IS)

چابکی، پایداری و یکپارچگی سیستم جامع

شركت سندپرداز مشاور مدیریت و مجري سيستم هاي برنامه ریزی منابع سازمان ERP جهت بهره گيري از سیستم های توليد شده و همچنين تسريع در زمان اجراي سيستم ها و جلوگيري از عمليات تكراري محصول دیگری به نام سیستم جامع سندپراز تولید کرده که تمرکز این طیف در حوزه مالی و بازرگانی و منابع انسانی میباشد.
این ویژگی باعث می‌گردد مشتریان  سندپرداز از یک سو با هزینه های کمتر در مدت زمان اندکی سازمان خود را با فرآیند‌هایی در حوزه‌های مالی، بازرگانی، منابع‌انسانی پوشش دهند ثانیا در صورت نیاز و گسترش سازمان در آینده سیستم جامع سندپرداز را به سيستم  ERP ارتقاء دهند. در سیستم جامع با توجه به تجربه چندين ساله خود در راه اندازي سيستم هاي مالي و اداري در سازمان ها و صنایع مختلف سعی بر این شده که این تجربه در طبقه بندي حسابها و ثبت عمليات مالي ، و فرآیندهای سیستم جامع در نظر گرفته شود.