پرسنلی و احکام

o       سیستم پرسنلی و احکام
o        معرفی
سيستم پرسنلي و احكام بعنوان بخشی از سیستم جامع انه، وظيفه ثبت و نگهداري اطلاعات پرسنل سازمان، ثبت و صدور احكام پرسنلی ، حقوقي همچنین فرایندهایی نظیر انتقال پرسنل و تسویه حساب را به عهده دارد .
o        امکانات و ویژگیها
·         ثبت کامل اطلاعات پرونده پرسنل
1.         اطلاعات فردی
2.         اطلاعات سازمانی
3.         سوابق کاری قبل از استخدام
4.         سوابق تحصیلی کارکنان
5.         میزان آشنایی با زبانهای خارجی
6.         مهارتها و دوره های آموزشی
7.         فرزندان و افراد تحت تکفل
8.         مدارک پرسنلی ( اسکن مدارک / عکس/ و انواع مستندات )
·         امکان تعریف فیلدهای اطلاعاتی پرسنل بصورت اختصاصیهر سازمان
·         شناسایی انواع استخدام، طبقه های شغلی رده های سازمانی و . . .
·         شناسایی ساختار سازمانی و واحد های سازمان
·         شناسایی مشاغل سازمان و شرح وظایف و شرایط احراز بر    اساس طرح طبقه بندی مشاغل یا نیاز هر سازمان
·         صدور حکم کارگزینی و نگهداری سوابق کامل
·         صدور حکم کارگزینی و قرارداد در دو مرحله ( پیش نویس و تایید شده )
·         شناسایی گروههای شغلی و جدول مزد گروه و پایه سنوات
·         شناسایی محل های جغرافیایی خدمت
·         ثبت و نگهداری قرارداد کارکنان و نگهداری سوابق کامل
·         امکان صدور قرارداد استخدامی با فرمت اداره کار یا        فرمتهای اختصاصی
·         تعریف اقلام حکم حقوقی و قرارداد کارکنان بر اساس نیاز
·         ثبت اطلاعات کارکرد ماهیانه
·         امکان دریافت اطلاعات کارکرد از برنامه کارت ساعت
·         امکان اصلاح کارکرد ماههای قبل و تاثیر آن در حقوق ماه   جاری
·         محاسبات مرخصی و تهیه گزارش مانده مرخصی و کاردکس مرخصی
·         ثبت انفصال از خدمت و علل آن و نگهداری سوابق   پرسنل منفصل
·         پوشش انواع حقوق ماهیانه و ساعتی
·         پوشش کامل بیمه تامین اجتماعی و انواع آن ( جانبازان/ماده 103/ سختی کار / معافیت ها و . . . )
·         شناسایی شعب بیمه
·         پوشش بیمه های خدمات درمانی/آینده ساز و . . .
·         تهیه دیسکت و لیست بیمه با فرمت مورد تایید سازمان تامین اجتماعی
·         صدور خودکار احکام/قرارداد افزایش سنواتی در ابتدای سال بر اساس فرمول وزارت کار یا فرمول سازمان
·         مختلف سیستم حقوق (بیمه، مالیات، حقوق ثابت، عیدی،  بازخرید، پادش) و مشخص نمودن نحوه محاسبه آنها بهنسبت کارکرد، ثابت و سایر تنظیمات مربوطه.
·         امکان تعریف معینها و تفصیلها جهت هر یک عوامل مؤثر در محاسبات حقوق و دستمزد
·         امکان تعریف آرتیکل سند حقوق برای هر یک از عوامل حقوق.
o        گزارشات سیستم
·         گزارش لیست پرسنل بتفکیک سازمان ، واحد ، سنوات و... (بر اساس هرگونه فیلتری که قبلا اطلاعات در سیستم ثبت شده است)
·         گزارش کارکرد براساس زمان کارکرد ، عدم کارکرد ، مرخصی و تمامی پارامترهای کارکرد
·         گزارش احکام جاری و سنواتی
·         گزارشات اطلاعات تکمیلی پرسنل
·         گزارش های مقایسه ای کارکرد پرسنل در ماه ها و سال های مختلف
·         گزارش های مقایسه ای حقوق پرسنل در ماه ها و سال های مختلف
·         تهیه لیست پرسنل منفصل و علت انفصال