نرم افزار ردگیری سریال

*   شناسایی و ردگیری سریال کالا شامل تولید شماره سریال واحد به ازای هر کالا و ثبت شماره سریال در کلیه ورودی ها و خروجی های کالا و کنترل هر سریال کالا