فروش داخلی

سیستم فروش داخلی

*      بانک اطلاعاتی مشتریان
o       اطلاعات کامل مشتری ( اطلاعات هویتی ، اطلاعات تجاری، اطلاعات تماس ، اطلاعات مورد نیاز دارایی و .. )
o       امکان تعریف فیلدهای اختصاصی برای مشتریان
o       استفاده از کدینگ مشترک با امور مالی
o       تفکیک مشتریان بر اساس نوع ( داخلی/خارجی/نماینده/عامل فروش )
o       غیر فعال کردن مشتری
o       ایجاد لیست سیاه مشتریان
*      اطلاعات کامل محصول
*      امکان تعریف ویژگی های اختصاصی محصول
*      استفاده از دو واحد مجزا با امکان تبدیل
*      امکان الصاق تصویر و مستندات فنی محصول
*      امکان گروه بندی درختی محصولات
*      امکان غیر فعال سازی محصول
*      کد گذاری محصول بر اساس نظام اختصاصی مشتری
*      پیشنهاد کد توسط سیستم بر اساس ویژگی ها و طبقه بندی محصول
*   فرایند فروش محصول با امکان اختصاصی سازی برای هر مشتری ( ثبت درخواست مشتری ، صدور پیش فاکتور یا سفارش ، مراحل تایید پش فاکتور توسط کارشناس فروش، سرپرست و مدیر فروش تا ثبت سفارش قطعی )
*      ثبت سفارش تولید
*      ثبت مجوز ارسال برای مشتری
*      مراحل تأیید فرایند فروش توسط سیستم
*      فرایند برگشت ار فروش ( مجوز برگشت، رسید کالا توسط انبار و ثبت فاکتور برگشت از فروش و تاییدات مربوطه )
*      مشاهده موجودی فیزیکی انبار محصول
*      تفکیک موجودی فیزیکی و موجودی قابل فروش
*      نرخ گذاری کامل توسط سیستم بر اساس گروه محصول/گروه مشتری/نوع دریافت و . . .
*      محاسبات اضافات،  تخفیفات و سایر کسورات توسط سیستم
*      صدور فاکتور فروش با انواع تخفیفات و اضافات و کسورات فاکتور
*      صدور سندحسابداری خودکار در سیستم حسابداری
*      محاسبات کامل ارزش افزوده
*      تهیه صورت وضعیت ارزش افزوده
*      تهیه فایل الکترونیکی ماده 169 ( گزارش خرید و فروش فصل )
*      امکان صدور اختصاصی فرم چاپی برای هر نوع فاکتور
*      امکان صدور خودکار فاکتور از روی حواله خروج محصول
*      جلوگیری از صدور فاکتور مجدد
*      گزارش حواله های فاکتور نشده
*      طبقه بندی نمایندگان
*      قراردادهای نمایندگی
*      تعیین سقف اعتباری مشتری / نماینده
*      کنترل سقف اعتبار توسط سیستم هنگام صدور حواله و ارسال و .
*      رزرو کالا و کنترل موجودی قابل فروش
*      ثبت درخواست مشتری / نماینده
*      صدور پیش فاکتور و حواله بصورت رزرو و قطعی
*      شناسایی روشهای پرداخت ( نقدی / اعتباری/ مدت دار و ... )
*      آدرس بار انداز، نوع حمل، وزن و نوع بسته بندی