تقسیط نمایندگان

 :سیستم تقسیط نمایندگان

      امکان معرفی تاریخ شروع تقسیط، راس، فاصله اقساط، مبلغ قسط و مبلغ کل تقسیط و تعداد اقساط
      امکان شناسایی تعداد چک‌ها و اقساط با مکانیزم فرمولر مالی
      امکان ارائه جدول تقسیط به شروط تاریخ، مبلغ، فواصل زمانی
      امکان تقسیط فاکتورها
      امکان راس‌گیری فاکتورها
      امکان تقسیط مانده دفتری مشتریان
      گزارش‌گیری با شروط متفاوت