تغذیه خطوط

تعریف

سیستم تغذیه خطوط بمنظور کنترل شارژ مواد به خطوط تولیدی و کنترل مصرف دقیق مواد در آنها طراحی شده است. با توجه به اهمیت کنترل مصرف مواد و ارتباط تنگاتنگ با سایر سیستم ها و فرایندها از یک طرف و راه اندازی دشوار این فرایند به صورت سیستمی، غالبا این سیستم و فرایند مورد توجه سازمان ها خصوصا واحد مالی بدلیل تبعات مالی زیادی که در بهای تمام شده
محصول تولیدی دارد است. این فرایند با درخواست شارژ خروجی واحد برنامه ریزی شروع می شود


جریان فرایند

1.png

ویژگی ها

 • شناسایی و تعیین انبارهای پای کار مر بوط به خطوط تولیدی (در صورت نیاز می توان به ازای هر کدام از خطوط تولیدی یک انبار پایکار تعریف کرد)
 • تغذیه کامل خطوط تولیدی
 • موجودی انبار پایکار در سطح مرکز هزینه قابل کنترل و در هر لحظه قابل رویت است.
 • تمامی تراکنش های انبار پای کار به صورت خودکار است.
 • حواله های مصرف در انبار پایکار به صورت خودکار طبق استاندارد صادر می شود.
 • ارسال کالا از انبار از نظر مالی حواله های انتقال هستند. مصرف در انبار پای کار و در زمان مصرف واقعی اتفاق می افتد.
 • کنترل انحراف مصرف از استاندارد در پای کار انجام می شود.

خروجی ها

 • لیست مواد مورد استفاده در هر دوره و یا برنامه و میزان مصرف، ضایعات، برگشتی و انحرافات آنها
 • مقایسه میزان مصرف با استاندارد
 • کنترل انحرافات مصرف و دلایل آنها
 • میزان مصرف در دوره یا برنامه و یا محصول