مدیریت وظایف

سیستم مدیریت وظایف

*      ثبت و شناسایی درخواستهای مشتریان
*      فرایند تایید و ارجاع درخواست
*      تشکیل کارتابل درخواست ها ( وظایف ) برای هر نفر
*      شناسنامه‌دار کردن کلیه فعالیت‌های در جریان سازمان
*      کنترل تقسیم وظایف بر اساس اولویت‌های مدیریتی
*      کنترل تخصیص منابع سازمان و حجم فعالیت‌ها و وظایف
*      مشخص نمودن وظایف و فعالیت‌های افراد بصورت ماهانه/هفتگی/روزانه
*      تشخیص به موقع سرعت عمل یا کندی انجام وظایف در سطح سازمان، واحدها و افراد
*      طبقه‌بندی فعالیت‌ها
*      شناسایی کارها و فعالیت‌ها
*      تعریف اطلاعات پایه به ازای هر نوع فعالیت
*      تعریف user  و password  اختصاصی برای مشتریان/نمایندگان
*      امکان ثبت درخواست توسط مشتری / نماینده
*      امکان پیوست (Attach) کردن فایل و مستندات از هر نوع به درخواست
*      امکان تایید و ارجاع درخواست
*      تهیه کارتابل فعالیت‌های هر فرد
*      تعریف فعالیت (Task   ) به تعداد مورد نیاز
*      تعریف فعالیت‌های اختصاصی افراد و فعالیت‌های عمومی برای همه
*      امکان طبقه‌بندی فعالیت‌ها به صورت درختی
*      گزارش فعالیت‌های در جریان سازمان
*      امکان گزارش گیری از اقدامات انجام‌شده هر فعالیت به تفکیک فرد یا عمومی
*      امکان ثبت تایم شیت کاری روزانه برای هر نفر
*      امکان طبقه‌بندی و گزارش گیری از فعالیت‌ها
*      امکان ارائه اطلاعات مورد نیاز سیستمهای حسابداری صنعتی جهت تسهیم هزینه‌ها
*      سایر گزارشات مورد نیاز با توجه به فعالیت‌های سازمان
*      شناسایی کاربران و رعایت سطوح دسترسی