صفحه نخست  برنامه ریزی منابع سازمان   حوزه حسابداری مدیریت

حوزه حسابداری مدیریت

شرکت سندپرداز، عضو شورایعالی انفورماتیک و دارنده رتبه یک این شورا در ارائه نرم افزارهای سفارش مشتری (ERP) با بیش از 22 سال سابقه فعالیت در این حوزه، تاکنون موفق به اجرای پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در صنایع و شرکتهای صنعتی بزرگ شامل صنایع  کشاورزی ،  قطعات خودرو، صنایع غذایی، صنایع بهداشتی و دارویی در شهرها و استان های مختلف کشور شده است. . شرکت سند پرداز بصورت کاملا تخصصی روی سیستم های مدیریت و برنامه ریزی تولید و مواد ( MRP , MRPII) و سیستم بهای تمام شده بارویکرد ABC فعالیت های گسترده ای داشته است.
بهای تمام شده/ حسابداری مدیریت سند پرداز
راه حل برنامه ریزی منابع سازمانی این شرکت، علاوه بر بهای تمام شده حوزه زیر را نیز درصورت نیاز پوشش میدهد.
بهای تمام شده
امکانات خاص
 • هزینه یابی
  • قابليت تعريف عوامل موثر در بهاي تمام شده به دلخواه كاربر (دستمزد، سربار مستقيم، سربار غيرمستقيم، استهلاك و...)
  • قابلیت تعریف موضوعات هزینه:
   • مراکز هزینه:
    • خدماتی
    • پشتیبانی تولید
    • تولیدی
    • اداری و تشکیلاتی
    • توزیع و فروش
   • سفارشهای داخلی (internal orders)
   • فعالیت
   • پروژه
   • محصول
  • انتقال هزینه به روشهای:
   • توزیع
   • تسهیم (یکطرفه و دو طرفه)
   • تخصیص
  • صدور اسناد جریان انتقال هزینه
 • دریافت اطلاعات معین‌‌های هزینه ، بهای تمام‌شده و هزینه‌‌های واقعی از سیستم حسابداری
 • برقراری ارتباط بین سیستم اموال و بهای تمام شده جهت محاسبه سربار تولید
 • ثبت هزینه های تعمیر و نگهداری و دریافت اطلاعات تعمیر و نگهداری از زیر سیستم PM
 • بهایابی محصول
  • انتساب هزینه مواد به محصول (ردگیری مواد) به صورت:
   • مستقیم (دریافت اطلاعات مواد مصرفی در هر بچ تولید از انبار پایکار)
   • بر مبنای ضریب BOM و آمار تولید
  • انتساب هزینه دستمزد مستقیم بر اساس:
   • کارکرد ثبت شده
   • نرخ جذب و آمار تولید
  • انتساب هزینه های سربار بر اساس تفکیک دلخواه کاربر بر اساس:
   • تخصیص (بر مبنای فعالیت)
   • نرخ جذب و آمار تولید
 • قابليت محاسبه نرخ دقيقه كاركرد موضوع هزينه/ماشين آلات توليدي (به تفكيك كاركرد كل و كاركرد مفيد) و محاسبه هزينه هاي جذب نشده و ظرفيت بلا استفاده موضوع هزينه (نرخ جذب)
 • قابليت دريافت و ثبت اطلاعات ريالي و تعدادي خريد و مصرف مواد، آمار توليد فروش محصولات
 • دريافت آمار كاركرد مراكز هزينه/ماشين آلات توليدي به تفكيك انواع كار (كار مستقيم، توقفات مجاز و...)
 • محاسبه قیمت تمام شده بر اساس هزینه یابی مرحله ای محصول
 • گزارش مقایسه بهای تمام شده دوره های مختلف با هم به تفکیک  BOM محصول
 • دریافت اطلاعات هزینهای از سیستم حسابداری مالی و انتقال اسناد بهای تمام شده به سیستم حسابداری مالی
 • هزینه یابی
  • قابليت تعريف عوامل موثر در بهاي تمام شده به دلخواه كاربر (دستمزد، سربار مستقيم، سربار غيرمستقيم، استهلاك و...)
  • قابلیت تعریف موضوعات هزینه:
   • مراکز هزینه:
    • خدماتی
    • پشتیبانی تولید
    • تولیدی
    • اداری و تشکیلاتی
    • توزیع و فروش
   • سفارشهای داخلی (internal orders)
   • فعالیت
   • پروژه
   • محصول
  • انتقال هزینه به روشهای:
   • توزیع
   • تسهیم (یکطرفه و دو طرفه)
   • تخصیص
  • صدور اسناد جریان انتقال هزینه
 • دریافت اطلاعات معین‌‌های هزینه ، بهای تمام‌شده و هزینه‌‌های واقعی از سیستم حسابداری
 • برقراری ارتباط بین سیستم اموال و بهای تمام شده جهت محاسبه سربار تولید
 • ثبت هزینه های تعمیر و نگهداری و دریافت اطلاعات تعمیر و نگهداری از زیر سیستم PM
 • بهایابی محصول
  • انتساب هزینه مواد به محصول (ردگیری مواد) به صورت:
   • مستقیم (دریافت اطلاعات مواد مصرفی در هر بچ تولید از انبار پایکار)
   • بر مبنای ضریب BOM و آمار تولید
  • انتساب هزینه دستمزد مستقیم بر اساس:
   • کارکرد ثبت شده
   • نرخ جذب و آمار تولید
  • انتساب هزینه های سربار بر اساس تفکیک دلخواه کاربر بر اساس:
   • تخصیص (بر مبنای فعالیت)
   • نرخ جذب و آمار تولید
 • قابليت محاسبه نرخ دقيقه كاركرد موضوع هزينه/ماشين آلات توليدي (به تفكيك كاركرد كل و كاركرد مفيد) و محاسبه هزينه هاي جذب نشده و ظرفيت بلا استفاده موضوع هزينه (نرخ جذب)
 • قابليت دريافت و ثبت اطلاعات ريالي و تعدادي خريد و مصرف مواد، آمار توليد فروش محصولات
 • دريافت آمار كاركرد مراكز هزينه/ماشين آلات توليدي به تفكيك انواع كار (كار مستقيم، توقفات مجاز و...)
 • محاسبه قیمت تمام شده بر اساس هزینه یابی مرحله ای محصول
 • گزارش مقایسه بهای تمام شده دوره های مختلف با هم به تفکیک  BOM محصول
 • دریافت اطلاعات هزینهای از سیستم حسابداری مالی و انتقال اسناد بهای تمام شده به سیستم حسابداری مالی

سیستم بهای تمام شده (خدماتی /پیمانکاری)

 • هزینه یابی
  • قابليت تعريف عوامل موثر در بهاي تمام شده (دستمزد، سربار مستقيم، سربار غيرمستقيم، استهلاك و...)
  • قابلیت تعریف موضوعات هزینه :
   • مراکز هزینه (  خدماتی ، پشتیبانی ، عملیاتی ، اداری و تشکیلاتی )
   • سفارشها(orders)
   • فعالیت
   • پروژه
   • خدمات
  • انتقال هزینه به روشهای مختلف (  توزیع ،  تسهیم (یکطرفه و دو طرفه) ، تخصیص )
  • صدور اسناد جریان انتقال هزینه
  • دریافت اطلاعات معین‌‌های هزینه ، بهای تمام‌شده و هزینه‌‌های واقعی از سیستم حسابداری
  • برقراری ارتباط بین سیستم اموال و بهای تمام شده جهت محاسبه سربار عملیات
  • ثبت هزینه های تعمیر و نگهداری و دریافت اطلاعات تعمیر و نگهداری از زیر سیستم PM
 • بهایابی خدمات / پروژه ها
  • انتساب هزینه اقلام مصرفی در پروژه ها به صورت:
   • مستقیم (دریافت اطلاعات ا قلام مصرفی از انبار / خرید مستقیم)
   • تسهیم بر مبنای ضرایب یا پارامترهای دیگر (مثل حجم کار انجام شده در پروژه ها)
  • انتساب هزینه دستمزد و سربار براساس:
   • کارکرد ثبت شده - تخصیص (بر مبنای فعالیت) – شناسایی انواع فعالیت ها در پروژه ها و محاسبه نرخ فعالیتها و تخصیص هزینه فعالیتها به پروژه ها بر مبنای گزارش‌های کارکرد پروژه ها
   • نرخ جذب مراکز هزینه و میزان کارکرد
 • قابليت محاسبه نرخ دقيقه كاركرد موضوع هزينه/ماشين آلات توليدي (به تفكيك كاركرد كل و كاركرد مفيد) و محاسبه هزينه هاي جذب نشده و ظرفيت بلا استفاده موضوع هزينه (نرخ جذب)
 • دريافت آمار كاركرد مراكز هزينه ، ماشين آلاتبه تفكيك انواع كار (كار مستقيم، توقفات مجاز و...)
 • محاسبه قیمت تمام شده
 • گزارش مقایسه بهای تمام شده خدمات (فعالیتها ) در دوره های مختلف
 • دریافت اطلاعات هزینهای از سیستم حسابداری مالی و انتقال اسناد بهای تمام شده به سیستم حسابداری مالی
 • برآورد بهای تمام شده پروژه هابا توجه به براورد حجم کار و اقلام مصرفی به منظور تعیین قیمت پیشنهادی برای شرکت در مناقصات

سیستم براورد بهای تمام شده و آنالیز حساسیت

مدیران تمایل دارند ضمن براورد بهای تمام شده محصولات قبل از تولید، تاثیر متغیرهای مختلف بر را تجزیه و تحلیل نمایند، متغیرهایی از قبیل هزینه های پیش تولید، هزینه های تامین و تدارک مواد، هزینه های تبدیل و ساخت و هزینه توزیع و فروش که هر یک از این موارد به نوبه خود تحت تاثیر متغیرهای دیگری از قبیل نرخ ارز، روش های حمل کالا، قیمت حامل های انرژی، روش های تولید محصول، انواع فرمولاسیون، حقوق و عوارض دولتی و متغیرهای متعدد دیگری قرار دارند.
 • بهای تمام شده مواد
 • قیمت مواد  ( قیمت انبار ، آخرین خرید ، میانگین خرید ، بیشترین خرید ،
 • میانگین نرخ مصرف ، قیمت روز بازار (ریالی/ ارزی) )
 • هزینه روشهای مختلف حمل ( زمینی ، هوایی ، دریایی ، ریلی و ... )
 • هزینه حقوق و عوارض گمرکی
 • تغییرات نرخ و نوع ارز
 • فرمولاسیون: تاثیر تغییر فرمولاسیون بر بهای تمام شده
 • روش ساخت: تاثیر روشهای مختلف ساخت بر بهای تمام شده شامل:
  • استفاده از ماشینهای مختلف
  • برونپساری بخشی از تولید
  • . . .
 • عناصر هزینهای: تاثیر تغییرات در عناصر هزینه بر بهای تمام شده از قبیل:
  • افزایش حاملهای انرژی
  • تعدیلات در حقوق کارکنان
  • تعدیلات در هزینههای نگهداری و تعمیرات
  • بازنگری در روشهای استهلاک داراییها
 • هزینه های نگهداری و توزیع و فروش
هزینه های نگهداری و توزیع و فروش معمولا و طبق استاندارد جزو بهای تمام شده محصول منظور نمی شود ولی مدیران به دنبال محاسبه سود آوری محصول هستند و لذا می خواهند اثر کل هزینه ها را در سود آوری محصول منظور نمایند مواردی از قبیل:
 • هزینههای نگهداری محصول و سردخانه
 • هزینههای حمل تا نزد مشتری
 • تعرفه های گمرکی کشور مقصد
 • هزینه آگهی خاص جهت یک محصول
مزیت سیستم نیازی به تغییر سیستم های مالی نیست.
 
پروژه های انجام شده این سیستم تاکنون در شرکتهای زیادی در صنایع مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته و تاییدیه های مورد نیاز حسابرسان و مراجع  قانونی را دریافت کرده است.
حوزه نفوذ محصول S-ERP
 
سایر حوزه ها شرکت سندپرداز در راه حل جامع خود علاوه بر حوزه بهای تمام شده، تمامی سیستمهای مورد نیاز صنعت شما را در صورت نیاز تامین می نماید .
حوزه  مالی: ( حسابداری مالی/ خزانه داری / حقوق و دستمزد / دارایی ثابت / حسابداری انبار ... )
حوزه اداری: ( اتوماسیون اداری، منابع انسانی ، مدیریت ظایف )
 حوزه فروش: ( فروش داخلی ، فروش خارجی ، فروش قراردادی ، سیر فروش ، فروش خدمات کارمزدی)
حوزه پخش: ( پخش گرم،  پخش سرد ، ثبت سفارش اینترنتی، سفارش و فروش اندروید ، بازاریابی و توسعه بازار ، CRM  و  ...  )
تامین:  (  تدارکات داخلی، سفارشات خارجی، مدیریت تامین، ارزیابی تامین کنندگان  )
تولید : (کنترل مواد ، کنترل تولید ، کنترل کیفیت ، ضایعات ، توقفات ، آزمایشگاه.. )
فرایندهای برنامه ریزی: ( برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی مواد ، برنامه ریزی ماشین آلات و نیروی انسانی(   (MRP , MRPII)، کانبان تولید )
نگهداری و تعمیرات : ( تعمیرات اضطراری، تعمیرات پیشگیرانه ، تعمیرات پیشگویانه و .. )
خدمات پس از فروش: ( گارانتی، تعمیرات، نمایندگی، شعبه، تعمیرگاه و ... )
سیستم های مدیریتی: ( بهای تمام شده بر مبنای فعالیت ( ABC) ، بودجه ، گزارش دهی مدیریت ، داشبورد و هوش تجاری )
 
درخواست مشاوره، بروشور و اطلاعات تکمیلی لطفا فرم را تکمیل فرمایید
 
تماس با واحد فروش 02188918512   داخلی 116 و 120