دارایی ثابت

 
o       سیستم دارایی ثابت
o        معرفی
نرم افزار دارایی ثابت وظیفه نظارت بر وضعیت دارایی های ثابت سازمانها را بعهده دارد. پردازش و ضبط اطلاعات، محاسبه استهلاك، کنترل اسناد و عملیات نقل وانتقال و تهیه گزارشهای مورد نیاز از مهمترین وظایف این نرم افزار است. مواردی همچون کنترل نقل و انتقالات، محاسبه صحیح هزینه استهلاک و پوشش بیمه ای مناسب نتیجه ی مدیریت موفق دارایی های ثابت است. نرم افزار دارایی ثابت به عنوان بخشی از سیستم جامع سند پرداز امکان کنترل و مدیریت دارایی های ثابت سازمانها را به شایستگی فراهم می آورد.
o        امکانات و ویژگیها
·         تعریف جمعداران اموال
·         ثبت مشخصات کامل اموال
·         ثبت اموال گردانی بازای هر اموال گردان
·         محاسبه استهلاک اموال بروشهای مختلف
·         صدور خودکار و همچنین دستی شماره پلاک اموال
·         اجرای ماده151
·         امکان اصلاح بهای تمام شده دارایی درتاریخهای اجرای متفاوت
·         انتقال تمامی اطلاعات از سیستم انبار با اموال با قابلیت فیلتر نمودن آن مطابق نیاز کاربر
·         صدور خودکار سند استهلاک
·         صدور خودکار سند فروش دارایی ثابت
·         اطلاعات مربوط به بیمه دارایی
·         گروه بندی داراییها
·         مرور دارایی از سطح گروه به پایینترین سطح
·         کارت دارایی و گزارش داراییهای ثابت مشهود
·         امکان کاهش خودکار دارایی ها پس از دریافت اطلاعات کاهش از سیستم انبار
·         امکان تعریف خودکار تفصیل برای هر کالا
·         امکان تعریف گروه های مختلف دارایی و اعمال تنظیمات سند زنی خودکار هر طبقه بسته به نیاز کاربر
·         مکانیزه سازی کل فرایند از مرحله خرید اموال تا استهلاک و کاهش دارایی، همچنین قابلیت صدور خودکار تمامی اسناد حسابداری
·         تعریف اختصاصی آرتیکل های سندهای حسابداری و روش سند خوردن اسناد خودکار توسط مدیر سیستم
·         امکان امکان تغییر وضعیت موردی و گروهی اموال (کنارگذاری، فعال و ...)
·         امکان معرفی انواع وضعیت جهت اموال
·         امکان معرفی محل استقرار جهت تغییر وضعیت استقرار دارایی بصورت خطی و درختی
·         امکان تعیین شماره مجوز جهت تغییر وضعیت اموال
·         امکان گروهبندی داراییها بصورت درختی
·         صدور برگ خروج اموال از شرکت
o        گزارشات سیستم
·         گزارش اقلام خروجی و سایر گزارشات مربوطه
·         گزارش تفصیلی کارت دارایی و کارت تجمیعی روی گروه دارایی
·         گزارش داراییهای ثابت مشهود
·         گزارش کارت دارایی
·         گزارشات تجمیعی و تفصیلی استهلاک اموال
·         گزارش بیمه داراییها
·         گزارشات مربوط به ماده 151
·         گزارشات ریالی و آماری مربوط به محاسبات مربوط به اموال،   مستقلات و استهلاک مربوط به آنها بصورت تجمیعی و تفصیلی
·         تهیه انواع گزارشات متنی ، گرافیکی ، سفارشی