دومین کارگاه آموزشی و هم اندیشی برنامه ریزی منابع سازمان بصورت تخصصی در حوزه سیستمهای برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی مواد و ماشین آلات (MRPII , MRP ) کنترل تولید و کیفیت با مشارکت تعدادی از صنعت گران و تولیدکنندگان شهر تبریز در محل اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی در تاریخ1397/02/17 با موفقیت برگزار گردید.